Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1953-06-06
Ändring införd
SFS 1953:511
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
§ 1 Vid sammanträde med utrikesnämnden skall sekreteraren hos nämnden föra protokoll, upptagande de vid sammanträdet närvarandes namn, överläggningsämnen samt namn å de, som yttra sig under överläggningarna.
§ 2 Vad de vid sammanträdet närvarande vid överläggningarna yttra skall ordagrant upptecknas av för ändamålet anlitad stenograf, där ej den som leder förhandlingarna för visst fall annorlunda bestämmer. I sistnänmda fall äger dock ledamot av nämnden, då han så önskar, få sin uttalade mening tagen till protokollet.
§ 3 Protokoll som avses under § 1 skall uppläsas av sekreteraren vid nämndens nästa sammanträde. Nämndens ledamöter ha därvid tillfälle att mot protokollets avfattning framställa erinringar. Protokollet justeras sedermera av ministern för utrikes ärendena och förvaras i utrikesdepartementet.
§ 4 Den ordagranna uppteckningen av ett anförande skall så snart ske kan tillhandahållas den som hållit anförandet för justering inom den tid ministern för utrikes ärendena bestämmer; annan i sammanträdet deltagande obetaget att vid ett av de närmaste sammanträdena med nämnden framställa erinringar mot uppteckningens avfattning efter justeringen. Uppteckningen skall förvaras i utrikesdepartementet.
§ 5 Ledamot och suppleant i nämnden äro berättigade att i utrikesdepartementet taga del av protokoll och ordagranna uppteckningar från sammanträden, som ägt rum under den tid de tillhört nämnden.

Ändringar

Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden