Upphävd författning

Kungörelse (1953:685) angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden

Version: 1974:877

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1953-12-04
Ändring införd
SFS 1953:685 i lydelse enligt SFS 1974:877
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avgifter, som före utgången av år 1946 uppburits i samband med uppbörden av kronoutskylder men som icke äro att hänföra till skatt varom i uppbördslagen den 5 juni 1953 (nr 272) förmäles, skola uppbäras genom länsstyrelsens försorg. Vad nyss sagts skall dock icke gälla beträffande avgifter till hushållningssällskap, riddarhuskapitationsavgifter och avgifter till enskild sammanslutning.

[S2]Har icke genom särskild föreskrift bestämts, när inbetalning skall ske av avgifter, som enligt första stycket skola uppbäras genom länsstyrelsens försorg, skall uppbörd därav äga rum å tid som länsstyrelsen fastställer. Inbetalningen bör ske till postgirokonto för länsstyrelsen medelst inbetalningskort eller girokort. Inbetalning, som verkställes i nyssnämnda ordning, sker utan kostnad för den betalningsskyldige. Länsstyrelsen skall minst fjorton dagar före ingången av den tid, då inbetalningen skall ske, anmoda den betalningsskyldige att under nämnda tid inbetala avgiften, därvid länsstyrelsen tillika skall översända inbetalningskort att användas för inbetalningen.

För att inbetalning till länsstyrelsens postgirokonto skall anses fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort hava avlämnats å postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort, detta hava inkommit till postanstalt inom nämnda tid. (Jämför 1974:771 ö.b.)

2 §  Länsstyrelsen har att om verkställd inbetalning av avgifter, som i 1 § avses, gör anteckning i särskild uppbördslängd eller i annan handling, vari avgifterna äro införda. Länsstyrelsen skall därjämte skyndsamt låta upprätta förteckning i tre exemplar, särskilt för varje utmätningsmansdistrikt, över avgifter som icke erlagts inom föreskriven tid samt inom fjorton dagar efter betalningstidens utgång överlämna två exemplar av förteckningen till vederbörande utmätningsman.

Vad i uppbördslagen och i uppbördskungörelsen den 16 oktober 1953 (nr 628) stadgas om restavgift, indrivning och redovisning av restförd skatt, avkortning och avskrivning av skatt, antagande av ackordsförslag som rör skatt, upprättande av balanslängd samt restitution, efterkrav och preskription av skatt äger motsvarande tillämpning i fråga om avgifter som avses i 1 §. Kungörelse (1965:876). (Jämför 1974:771 ö.b.)

3 §  Avgifter, som före utgången av år 1946 uppburits i samband med uppbörden av kommunalutskylder men som icke äro att hänföra till skatt varom i uppbördslagen förmäles, skola uppbäras genom vederbörande kommuns försorg. Har icke genom särskild föreskrift bestämts när och i vilken ordning ifrågavarande avgifter skola till kommunen inbetalas, skall uppbörd därav äga rum i enlighet med de närmare föreskrifter kommunen fastställer.

Vad i första stycket sägs skall dock beträffande avgifter, som skola tillfalla enskild sammanslutning, tillämpas endast därest kommunen beslutat att sådana avgifter må uppbäras genom kommunens försorg. (Jämför 1974:771 ö.b.)
4 § har upphävts genom kungörelse (1974:877).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1953:685) angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden

Ändring, SFS 1965:876

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1974:877

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om fordran som överlämnats till indrivning före den 1 januari 1975.
  Omfattning
  upph. 4 §

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.