Upphävd författning

Lag (1954:154) om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-04-09
Ändring införd
SFS 1954:154
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det åligger stad, köping, landskommun och landsting att verkställa avsättning till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning med sådant belopp, att denna fond vid utgången av år 1957 uppgår till belopp ej understigande vad staden, köpingen, landskommunen eller landstinget av statsverket under år 1955 uppburit på grundval av 1954 års fastighetstaxering.

[S2]Avsättning, som nu sagts, må fördelas på åren 1955, 1956 och 1957 eller ock göras under något eller några av dessa år.

2 §  Vad om inskränkning i kommuns rätt att taga medel ur fond i anspråk finnes stadgat, skall, såvitt avser tiden efter utgången av år 1957, icke gälla fond varom i denna lag förmäles.

3 §  Kungl. Maj:t äger utfärda de närmare föreskrifter, som kunna finnas erforderliga för tillämpning av denna lag.

Ändringar

Lag (1954:154) om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning

Förarbeten
Prop. 1954:93

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.