Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1955-02-11
Ändring införd
SFS 1955:29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 16 augusti 1954 ratificerat en i Genève den 28 juli 1951 avslutad internationell överenskommelse angående flyktingars rättsliga ställning, uppdragit åt statens utlänningskommission att i fall som avses i artikel 28 av överenskommelsen utfärda särskild legitimationshandling för utrikes resa (resedokument). Förlängning av giltighetstiden för resedokument må beviljas av kommissionen eller efter dess bemyndigande av vederbörande tjänsteman vid svensk beskickning eller vid lönat svenskt konsulat eller av olönad svensk konsul, vilken av ministern för utrikes ärendena förklarats behörig meddela visering. Vid utfärdande av resedokument eller förlängning av dess giltighetstid skola iakttagas bestämmelserna i nämnda överenskommelse. Utlänningskom missionen äger utfärda erforderliga föreskrifter för tillämpning av kungörelsen.

Ändringar

Kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar

Ändring, SFS 1989:547

    Omfattning
    upph.