Upphävd författning

Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1955-02-11
Ändring införd
SFS 1955:32
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar), avseende erhållande av anställning hos myndighet tillhörande försvaret, skola återställas till sökande snarast efter besvärstidens utgång eller, om vederbörande ej anträffas, utgallras sedan ett år förflutit från den 31 december det år, då handlingarna inkommit, dock med undantag för
  1. den anställdes ansökningshandlingar,
  2. ansökningshandlingar i ärenden, som falla under Kungl. Maj:ts prövning och avgörande, samt
  3. ansökningshandlingar i ärenden, i vilka besvär anförts, i vad desamma tillhört handlingarna i besvärsmålet.
Ansökningshandlingar, som ingivits utan att avse viss ledigförklarad tjänst (beställning, befattning), skola återställas till den sökande eller, om denne ej är anträffbar, utgallras då de icke längre erfordras.
Innan ansökningshandlingar återställas eller utgallras skall i vederbörligt diarium (motsvarande handling) anteckning om återställandet eller utgallringen ske; vid återställande skall dessutom på själva ansökningen anteckning härom göras.

Ändringar

Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.