Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv

Version: 1955:693

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-12-02
Ändring införd
SFS 1955:693
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till prövningsnämnds arkiv hörande akter i sådana ärenden rörande taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter den 30 juni 1955, skola utgallras enligt samma grunder, som gälla för förstöring av häremot svarande till ledning för taxering avlämnade deklarationer eller andra upgifter. Har föreskrift lämnats att visst eller vissa års deklarationer skola för framtiden bevaras, skall motsvarande gälla beträffande akter som hänföra sig till ifrågavarande års deklarationer.
Oaktat vad ovan sagts skola från gallring undantagas
dels akter i fastighetstaxeringsärenden, som avse rättsfrågor, samt akter innefattande handlingar rörande i beskattningssyfte verkställda särskilda jordvärderingsförrättningar
dels ock akter i ärenden, vilka i övrigt finnas böra undantagas från gallring med hänsyn till ärendets betydelse från prejudikatsynpunkt eller av andra särskilda skäl.
Akter, vilka enligt vad ovan stadgas äro undantagna från gallring, skola före arkivering särskilt utmärkas, därest de icke förvaras för sig.
Akter i ärenden rörande taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter utgången av år 1902 men före den 1 juli 1955, skola, därest särskilda omständigheter icke till annat föranleda, utgallras med motsvarande tillämpning av här ovan lämna gallringsföreskrifter.
Bestämmelserna i detta cirkulär äga icke tillämpning med avseende å mellankommunala prövningsnämndens arkiv.

Ändringar

Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.