Upphävd författning

Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-04
Ändring införd
SFS 1955:91
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sedan genom Kungl. kungörelsen den 25 februari 1955 (nr 72) om överflyttande å arméintendenturförvaltningen av vissa krigsmaterielverket åliggande arbetsuppgifter Kungl. krigsmaterielverkets hittillsvarande befattning med upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning m.m. enligt Kungl. kungörelsen den 3 februari 1950 (nr 18) överförts till arméintendenturförvaltningen, får förvaltningen härmed lämna följande anvisningar till vederbörande statsmyndigheters ledning.
 1. Till i nämnda kungörelse den 3 februari 1950 angivna kontorsinventarier skola i detta sammanhang hänföras /k/ kontorsmöbler /-k/ enligt Statens Kontorsmöbelnormer (SKN) samt /k/ kontorsskåp av plåt, kassaskåp, gardiner, mattor och armatur /-k/.
 2. Anskaffning av /k/ armatur /-k/ underställes arméintendenturförvaltningen i varje särskilt fall.
 3. Anskaffning av /k/ övriga kontorsinventarier /-k/ jämlikt 1. ovan skall ske genom respektive myndighets egen försorg enligt de anvisningar rörande leverantörer, priser, beställningsförfarande m.m. som meddelas i de leverantörförteckningar, som efter beställning komma att tillhandahållas av arméintendenturförvaltningen.
Av Kungl. krigsmaterielverket tidigare tillhandahållna listor gälla intill dess arméintendenturförvaltningen annorlunda meddelar.
Myndigheter i Stockholm skola före anskaffning enligt ovan undersöka huruvida i arméintendenturförvaltningens möbellager finnes för vederbörande lämpliga kontorsmöbler. Om så är fallet ställes utsedda möbler till förfogande till priser som i varje särskilt fall bestämmas av arméintendenturförvaltningen.
 1. Överlämning till arméintendenturförvaltningen i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda kungörelse den 3 februari 1950 skall icke äga rum av andra inventarier än sådana, som efter samråd med arméintendenturförvaltningen bedömas brukbara. Vederbörande myndigheter skola själva försälja övriga inventarier.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.

Ändring, SFS 1993:1491

  Övergångsbestämmelse

  Författningarna 1, 2 och 4 skall fortfarande tillämpas på upphandlingar som påbörjats före utgången av år 1993.
  Omfattning
  upph.