Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:488) angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-09-21
Ändring införd
SFS 1956:488
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland den 1 september 1956, nämligen
  1. 1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,
  2. 2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,
  3. 3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt
  4. 4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.
Här i riket bosatt medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland ävensom sådan här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i detta land, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1957.

Ändringar

Kungörelse (1956:488) angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.