Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:85) angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-03-23
Ändring införd
SFS 1956:85
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Sedan förslag till överenskommelse om befrielse i vissa fall från skyldighet att i Frankrike utgöra omsättningsskatt vid utbetalning av royalty till svensk fysisk eller juridisk person, av den lydelse härvid fogad bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ utvisar, framlagts att vederbörande franske minister i skrivelse den 21 februari 1956 samt chefen för svenska finansdepartementet jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndignade avlåtit svarsskrivelse den1 5 mars 1956 /k/ (bilaga 2) /-k/ finner Kungl. Maj:t härmed gott tillkännagiva den sålunda träffade överenskommelse ävensom föreskriva att det skall åligga aukotoriserad svensk handelskammare att fullgöra vad enligt överenskommelsen på handelskammaren ankommer.

Ändringar

Kungörelse (1956:85) angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall

Ändring, SFS 1992:154

    Omfattning
    upph.