Upphävd författning

Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

Version: 1992:258

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-04-26
Ändring införd
SFS 1957:122 i lydelse enligt SFS 1992:258
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tobaksvaror får inte föras ut ur landet med fartyg av mindre brutto

[S2]dräktighet än 190. Om det finns särskilda skäl får generaltull styrelsen dock meddela tillstånd till utförsel av tobaksvaror med maskindrivna fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och utrikes ort. Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som behövs i varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat tillstånd. Förordning (1992:258).

2 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd att med fartyg föra ut tobaksvaror enligt 1 §.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:258).

Ändringar

Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

Förordning (1982:655) om ändring i kungörelsen (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1992:258) om ändring i kungörelsen (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

  Omfattning
  nuvarande best. betecknas 1 §; ny 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.