lagen.nu

Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:150) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-05-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Belgien den 1 maj 1957, nämligen
  • 1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,
  • 2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt
  • 3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.
Här i riket bosatt medborgare i Belgien ävensom sådan här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i detta land, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1958.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1957:150

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1957:150
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation