Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-05-10
Ändring införd
SFS 1957:154
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sedan mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland den 9 juni 1956 slutits konvention om social trygghet - i svensk text av den lydelse härvid fogade bilaga utvisar - har Kungl. Maj:t funnit gott dels giva vederbörande tillkänna, att konventionen skall lända till efterrättelse från och med den 1 juni 1957, dels ock förordna som följer.

1 §  Ersättning för utgifter för sjukvård, som enligt konventionen tillkommer person, vilken icke är medlem av allmän sjukkassa, skall utgivas av sjukkassa för den ort, där vården erhålles. Lokalsjukkassa äger återfå sålunda utgivet belopp från vederbörande centralsjukkassa.

2 §  Pensionsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten, arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen skola, var för sitt ämbetsområde, anses som behörig myndighet vid tillämpning av konventionen. Ärenden, som angå tillämpning av artiklarna 8 och 33, skola dock handläggas av Kungl. Maj:t.

Ändringar

Kungörelse (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet

Förarbeten
Prop. 1957:81

Ändring, SFS 1988:106

    Omfattning
    upph.