Upphävd författning

Kungörelse (1957:632) om cancerregister

Version: 2001:711

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22
Ändring införd
SFS 1957:632 i lydelse enligt SFS 2001:711
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hos medicinalstyrelsen skall föras register över fall av cancer och av sådana därmed besläktade sjukdomar som styrelsen bestämmer (cancerregister).

2 §  Läkare, vilken vid klinisk undersökning å sjukvårdsinrättning eller vid undersökning å patologisk institution, patologisk lasarettsavdelning, rättsmedicinsk institution eller rättsläkarstation iakttager fall av sjukdom som avses i 1 §, är i den utsträckning och i den ordning medicinalstyrelsen föreskriver skyldig att göra anmälan om fallet till styrelsen.

Ändringar

Kungörelse (1957:632) om cancerregister

Lag (1998:546) om upphävande av kungörelsen (1957:632) om cancerregister

Förarbeten
Rskr. 1997/98:291, Prop. 1997/98:108, Bet. 1997/98:SoU23
Omfattning
upph.

Förordning (2001:711) om upphävande av kungörelsen (1957:632) om cancerregister

Förarbeten
Prop. 1997/98:108, Bet. 1997/98:SoU23
Omfattning
ikrafttr. av 1998:546
Ikraftträder
2001-10-01