Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden

Version: 1958:382

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-06-18
Ändring införd
SFS 1958:382
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av artikel 20 i det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom en den 14 maj och den 11 juni 1958 undertecknad överenskommelse jämlikt artikel 21 av avtalet -- samt med stöd av lagen den 15 juni 1935 (nr 315) angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift och lagen samma dag (nr 316) om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter -- har Kungl. Maj:t funnit gott utfärda följande särskilda föreskrifter angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden.

1 §  På begäran av belgisk myndighet skall, efter Kungl. Maj:ts förordnande i varje särskilt fall, handräckning här i riket meddelas för uttagande av sådan belgisk skatt, som avses i artikel 2 av ovannämnda avtal.

[S2]Vad i denna kungörelse sägs angående belgisk skatt skall, där ej annat särskilt stadgas, gälla även i samband med dylik skatt uttagna förhöjningar, tillägg, räntor, kostnader och viten utan straffrättslig karaktär.

2 §  Har Kungl. Maj:t beslutat, att viss belgisk skatt skall uttagas här i riket, skall, därest Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, skatten, med iakttagande av vad nedan i denna kungörelse särskilt föreskrives, uttagas i den ordning som är stadgad för uttagande av oguldna årliga utskylder till svenska staten.

[S2]Länsstyrelse, åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja sådan handräckning, skall, i den mån ej i denna kungörelse annorledes stadgas, i avseende å handräckningens verkställande hava samma befogenhet och skyldigheter som beträffande uttagande av årliga utskylder till svenska staten.

[S3]Det skall ock tillkomma nämnda länsstyrelse att i fall, som avses i lagen den 15 juni 1935 angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift, mottaga stämning samt själv eller genom ombud tala och svara inför domstol eller annan myndighet här i riket.

3 §  Sedan länsstyrelse erhållit uppdrag enligt 2 §, skall länsstyrelsen utan dröjsmål ålägga utmätningsman att uttaga den skatt, varom fråga är.

[S2]Utmätningsmannen skall ofördröjligen genom tjänstebrev anmana den skattskyldige att inom angiven tid, minst åtta, högst tjugo dagar efter anmaningens utfärdande, till utmätningsmannen inbetala skatten i svenskt mynt med belopp, uträknat efter den vid betalningstillfället gällande officiella säljkursen å belgiska francs.

[S3]Inbetalas icke skatten inom sålunda föreskriven tid, skall indrivning äga rum.

4 §  1 mom. Införsel i den skattskyldige tillkommande avlöning, pension eller livränta må, i enlighet med bestämmelserna i lagen den 15 juni 1935 om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter, meddelas för uttagande av skatt, varom fråga är.

[S2]2 mom. Utan uttryckligt bemyndigande av Kungl. Maj:t må ej för uttagande av belgisk skatt åtgärd vidtagas för den skattskyldiges försättande i konkurs i Sverige eller för anhängiggörande vid svensk allmän domstol av rättegång, som föranledes av handräckningen.

[S3]Erfordras bevakning av belgisk skatt i konkurs eller anmälan av sådan skatt vid ackordsförhandling utan konkurs eller annan likartad åtgärd, skall utmätningsmannen därom draga försorg.

[S4]För belgisk skatt åtnjutes icke för svenska skatter stadgad särskild förmånsrätt.

5 §  Har den skattskyldige avlidit, må vid skattens indrivning ej uttagas mera än som motsvarar tillgångarna i dödsboet. Är boet skiftat, må av bodelägare ej uttagas mera än som motsvarar beloppet eller värdet vid tiden för förvärvet av vad bodelägaren på grund av dödsfallet förvärvat.

6 §  1 mom. Utslag i utsökningsmål, som meddelats av överexekutor eller hovrätt, så ock dom i rättegång, som föranledes av handräckningen, skola, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, i god tid före utgången av tiden för fullföljande av talan mot utslaget eller domen av länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.

[S2]2 mom. Göres hos myndighet, som med indrivningsärende tager befattning, invändning att, efter det den belgiska myndigheten meddelat det beslut varpå handräckningen grundas, sådan omständighet inträffat att förutsättningarna för handräckningens genomförande helt eller delvis bortfallit (betalning, upphävande av den belgiska myndighetens beslut eller dylikt) och visas sannolika skäl för invändningen, skall meddelande härom insändas till finansdepartementet, därest invändningen gjorts hos länsstyrelsen, samt i annat fall till sistnämnda myndighet, som därefter om förhållandet underrättar finansdepartementet.

7 §  Skattskyldig, vilken underlåtit att inom den jämlikt 3 § andra stycket föreskrivna tiden erlägga belgisk skatt, skall för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter fyra öre för varje hel krona av den del av skatten, som sålunda icke erlagts, dock ej mindre än tjugufem öre. Beträffande denna avgift skola gällande föreskrifter om restavgift vid indrivning av årliga utskylder till svenska staten äga motsvarande tillämpning.

[S2]Avgift må icke påföras för uttagande av vite eller kostnad i belgiskt beskattningsärende.

8 §  1 mom. Då medel på grund av handräckningen influtit, åligger det utmätningsmannen att senast å sjätte dagen därefter insätta beloppet å Belgiska Nationalbankens konto i Sveriges riksbank för vederbörlig belgisk myndighets räkning. Utmätningsmannen skall ofördröjligen om insättningen göra anmälan till länsstyrelsen med bifogande dels av bestyrkt avskrift av kvitto å det insatta beloppet dels ock av övriga handlingar i ärendet.

[S2]Kan skatten helt eller delvis ej uttagas här i riket, skall utmätningsmannen skyndsamt meddela länsstyrelsen underrättelse härom och därvid tillika översända handlingarna i ärendet.

[S3]2 mom. Efter mottagande av de i 1 mom. omförmälda handlingarna skall länsstyrelsen ofördröjligen till finansdepartementet översända meddelande om utgången av handräckningsärendet och återställa handlingarna i ärendet. Möter hinder för handräckningen, skall meddelande tillika givas om hindrets beskaffenhet samt om de i ärendet framkomna omständigheter, som kunna vara av betydelse för skatteärendets vidare behandling.

9 §  Vederbörande svenska myndighet är berättigad att av belgisk myndighet erhålla ersättning för kostnader på grund av rättegångsförfarande vid svensk allmän domstol, vilket föranledes av handräckningens verkställande.

[S2]Kostnad som här avses skall, där så erfordras, av länsstyrelsen förskotteras från för ändamålet anvisat anslag.

[S3]Vid insättning av medel i riksbanken jämlikt 8 § 1 mom. må avdrag ske för kostnad, som nu sagts. Kostnad, för vilken avdrag icke sålunda gjorts, skall för utbekommande av ersättning från belgisk myndighet anmälas hos finansdepartementet. Influtna ersättningsbelopp skola, i den mån de förskotterats från nyssnämnda anslag, gottskrivas detta.

Ändringar

Kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden

Ändring, SFS 1990:314

    Omfattning
    upph.