Upphävd författning

Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1959-04-30
Ändring införd
SFS 1959:123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av etthundrafemtioårsminnet av regeringsformens antagande den 6 juni 1809 mynt- och justeringsverket bemyndigats utmynta omkring 500 000 stycken silvermynt med valören fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver å fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som gälla för övriga femkronestycken, inom kort kommer att utsläppas i rörelsen och genom mynt- och justeringsverkets försorg fördelas till spridning över hela riket ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:
På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG". Under bilden "1959" med myntverkets märke till vänster samt myntdirektörens monogram och myntgravörens signatur till höger.
På myntets frånsida: En bild föreställande representanter för de fyra stånden, samlade kring den antagna regeringsformen. Omskrift: "SVENSKA FOKETS LAGBUNDNA FRIHET". På den ena sidan av bilden "5" och på den andra "KR". Under bilden "6 juni 1809".
Randen försedd med en obruten och två brutna våglinjer.

Ändringar

Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor

Lag (2021:341) om upphävande av kungörelsen (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor

Förarbeten
Rskr. 2020/21:272, Prop. 2020/21:127, Bet. 2020/21:FiU45
Omfattning
upph.