Upphävd författning

Kungörelse (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1959-04-24
Ändring införd
SFS 1959:177
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Byggnads- och reparationsberedskapen är en organisation, som träder i verksamhet vid krig eller krigsfara -- vid krigsfara i den mån Kungl. Maj:t förordnar därom -- och har till uppgift att genom särskilda arbetsorgan utföra för det totala försvaret erforderliga byggnads-, anläggnings- och reparationsarbeten, vilka icke utföras av andra civila eller militära arbetsorgan.

2 §  1 mom. Fortifikationsförvaltningen skall, med iakttagande av de direktiv som utfärdas av överbefälhavaren, i fred organisera byggnads- och reparationsberedskapen samt planlägga och förbereda organisationens verksamhet.

[S2]2 mom. Vid fullgörandet av de i 1 mom. angivna uppgifterna skall fortifikationsförvaltningen samarbeta med berörda myndigheter.

3 §  1 mom. Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är, såvida Kungl. Maj:t icke annorlunda förordnar, chefen för väg- och vattenbyggnadskåren. Han biträdes i denna uppgift av ett centralkontor.

[S2]2 mom. Chefen för byggnads- och reparationsberedskapen samt centralkontoret ingår under tid, då organisationen icke trätt i verksamhet, i fortifikationsförvaltningen. När organisationen träder i verksamhet, ingå de direkt i högkvarteret.

4 §  1 mom. Byggnads- och reparationsberedskapen ledes regionalt av en regionalchef inom varje militärområde, vilken lyder under vederbörande militärbefälhavare. Regionalchef biträdes, sedan organisationen trätt i verksamhet, av ett regionalkontor, vilket ingår i militärbefälsstaben.

[S2]2 mom. Byggnads- och reparationsberedskapen ledes lokalt av en lokalchef inom varje försvarsområde, vilken lyder under vederbörande försvarsområdesbefälhavare. Lokalchef biträdes, sedan organisationen trätt i verksamhet, av ett lokalkontor, vilket ingår i försvarsområdesstaben.

5 §  1 mom. Regionalchef och lokalchef böra företrädesvis vara officerare ur väg- och vattenbyggnadskåren.

[S2]2 mom. Regional- och lokalkontor uppsättas av enskilda företag på grundval av avtal mellan fortifikationsförvaltningen och vederbörande företag.

6 §  Personalen vid centralkontoret samt vid regional- och lokalkontoren krigsplaceras enligt vad därom särskilt stadgas.

7 §  1 mom. Innan byggnads- och reparationsberedskapen trätt i verksamhet må regionalchef för biträde med honom åliggande arbetsuppgifter i mån av behov och tillgång till medel anlita personal vid företag, som skall uppsätta det till hans förfogande stående regionalkontoret. Lokalchef må erhålla biträde av personal, som skall uppsätta det till hans förfogande stående lokalkontoret, under förutsättning att personal ur försvarsområdesstaben ej kan ställas till förfogande för ändamålet.

[S2]2 mom. Ersättning för arbete som, innan organisationen trätt i verksamhet, utförts av regionalchef eller lokalchef eller av personal vid regional- eller lokalkontor å tid då vederbörande icke tjänstgjort vid krigsmakten, utgår enligt grunder, som fastställas av Kungl. Maj:t.

8 §  Byggnads- och reparationsberedskapens arbetsorgan utgöras av personal, maskiner och arbetsredskap, vilka kunna utnyttjas för sådana arbeten som skola utföras av organisationen.

9 §  Fortifikationsförvaltningen fastställer storleken och sammansättningen av arbetsorganen samt införskaffar för organisationsarbetet erforderliga uppgifter rörande personal, maskiner och arbetsredskap.

10 §  Arbetsorganen uppsättas av enskilda företag eller av statliga eller kommunala myndigheter på grundval av avtal mellan fortifikationsförvaltningen och vederbörande företag eller myndighet.

11 §  1 mom. Personal, maskiner och arbetsredskap, som ingå i arbetsorganen, reserveras för vederbörande företag eller myndighet genom arbetsmarknadsstyrelsens eller, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämnds försorg såvitt avser personal samt genom riksnämndens för ekonomisk försvarsberedskap försorg såvitt avser maskiner och arbetsredskap.

[S2]2 mom. Personal, som härutöver erfordras för att arbetsorganen skola kunna utföra sina arbetsuppgifter, ställes till förfogande för byggnads- och reparationsberedskapen genom arbetsmarknadsstyrelsens eller, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämnds försorg.

12 §  1 mom. Arbetsorganen fördelas på statliga och kommunala myndigheter, vilka anmält behov av att få utförda sådana arbeten som ankomma på organisationen. Fördelningen beredes av särskilda samordningsorgan och verkställes i central, regional och lokal instans av den myndighet överbefälhavaren bestämmer.

[S2]2 mom. Myndighet, som tilldelas arbetsorgan, skall, såvida icke annorlunda förordnas, tillhandahålla material, ritningar och arbetsbeskrivningar, kontrollera det utförda arbetet, handhava förläggnings- och underhållsfrågor samt utbetala ersättning för arbetet.

13 §  Fortifikationsförvaltningen skall övervaka, att arbetsorganen ha sådan beredskap, att de med kort varsel kunna insättas på planlagda arbetsuppgifter. Därvid har fortifikationsförvaltningen särskilt att tillse, att personal, maskiner och arbetsredskap ständigt i tillräcklig utsträckning ingå i arbetsorganen samt att erforderliga maskiner och arbetsredskap, som icke kunna ställas till förfogande av vederbörande företag eller myndighet, anskaffas och förvaras.

14 §  Ersättning för arbete, som utförts av arbetsorganen, utgår enligt grunder, som fastställts i avtal mellan fortifikationsförvaltningen och vederbörande företag eller myndighet.

15 §  De bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna kungörelse utfärdas av överbefälhavaren efter samråd med berörda myndigheter.

Ändringar

Kungörelse (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen

Förarbeten
Prop. 1959:1

Ändring, SFS 1989:205

    Omfattning
    upph.