Inaktuell version

Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1959-05-15
Ändring införd
SFS 1959 i lydelse enligt SFS 2003:905
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kungörelse, varom i 16 kap. 1 § ärvdabalken sägs, skall innehålla:

 1. arvlåtarens fullständiga för- och tillnamn, hemvist och dödsdag samt, då fråga är om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken, den först avlidnes fullständiga för- och tillnamn, hemvist och dödsdag;
 2. den bortovarandes fullständiga för- och tillnamn ävensom hans sista för rätten kända hemvist;
 3. uppgift om den bortovarandes skyldskap med arvlåtaren eller, då fråga är om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken, uppgift om den bortovarandes skyldskap med den först avlidne maken ävensom övriga i bouppteckningen upptagna eller eljest för rätten kända förhållanden, som kunna vara till ledning för den bortovarande;
 4. anmaning till den bortovarande att, vid äventyr av arvsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var införd i tidningarna göra sin rätt till arvet gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla anspråk därpå.

2 §  Kungörelse, varom i 16 kap. 2 § ärvdabalken sägs, skall innehålla:

 1. arvlåtarens fullständiga för- och tillnamn, hemvist och dödsdag;
 2. uppgift om de i bouppteckningen upptagna eller eljest för rätten kända förhållanden, som kunna vara till ledning för dem, som avses med kungörelsen;
 3. anmaning till okända arvingar att, vid äventyr av arvsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var införd i tidningarna göra sin rätt till arvet gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla anspråk därpå.

3 §  Kungörelse, varom i 16 kap. 3 § ärvdabalken sägs, skall innehålla:

 1. testators fullständiga för- och tillnamn, hemvist och dödsdag;
 2. testamentstagarens fullständiga för- och tillnamn eller, om namnet ej angivits i testamentet och ej heller eljest är för rätten känt, den beteckning av testamentstagaren, som testamentet innehåller;
 3. uppgift om övriga i testamentet angivna eller eljest för rätten kända förhållanden, som kunna vara till ledning för testamentstagaren;
 4. anmaning till testamentstagaren att, vid äventyr av testamentsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var införd i tidningarna göra sin rätt gällande genom att tillträda den testamenterade egendomen eller anmäla anspråk på grund av testamentet.

4 §  Utöver vad i 1-3 §§ sägs skola kungörelser, som där avses, innehålla tillkännagivande, att anmälan av anspråk skall göras hos god man för den eller dem, som åsyftas med kungörelsen, eller hos rätten. Uppgift om gode mannens namn, yrke och postadress samt rättens postadress skall intagas i kungörelsen. Vidare skall tillkännagivas, att anmälan av anspråk även kan ske hos envar dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om skifte ej skett, hos boutredningsman eller annan som sitter i boet.

5 §  Om ett anspråk på arv eller rätt enligt testamente anmäls hos rätten enligt 16 kap.ärvdabalken, skall rätten snarast underrätta Skatteverket. Förordning (2003:905).

Ändringar

Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

Förordning (2001:426) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 och 3 §§ ärvdabalken stadgas

Omfattning
ändr. författningsrubr.; ny 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:905) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2011:979) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-10-01