Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-09-04
Ändring införd
SFS 1959:462
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Ändring, SFS 1967:612

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Uganda

Ändring, SFS 1972:475

  Omfattning
  upph. 1959:462, 463 såvitt avser Kenya

Ändring, SFS 1977:580

  Omfattning
  upph. såvitt avser Tanzania

Ändring, SFS 1987:1044

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och det territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Omfattning
  upph.