Upphävd författning

Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-11-06
Ändring införd
SFS 1959:491
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Uppkommer brist i statens förråd av proviant och fodervaror, må central statsmyndighet och, i den utsträckning myndigheten finner skäligt medgiva, jämväl underlydande förvaltning, utan hinder av gällande bestämmelser rörande behandling av extra ordinarie avskrivningsfrågor och anmärkningsmål, förordna om dess avskrivning. I dylikt ärende skall myndigheten eller den underlydande förvaltningen företaga av omständigheterna påkallad utredning i syfte att utröna, huruvida någon är ansvarig för bristen. Förordnande om avskrivning må ej innefatta efterskänkande av fordran mot någon för bristen ansvarig person.
Vad nu sagts skall ej gälla i fall, där kungörelsen den 19 november 1948 (nr 691) angående den militära rättsvården är tillämplig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1960.
Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 9 november 1934 (nr 525) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror. Den äldre kungörelsen skall dock fortfarande gälla intill utgången av juni månad 1960 i fall där kungörelsen den 19 november 1948 angående den militära rättsvården är tillämplig.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.