Upphävd författning

Lag (1960:513) om beredskapstillstånd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Ändring införd
SFS 1960:513
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Befinner sig riket i krigsfara, må Konungen för stärkande av rikets försvarsberedskap förordna om beredskapstillstånd.

[S2]Beredskapstillstånd upphör, när Konungen förordnar därom.

2 §  Är riket i omedelbar krigsfara, må förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd tillkännagivas genom beredskapslarm. Härom beslutar Konungen. I övrigt tillkännagives beredskapstillstånd på sätt Konungen bestämmer.

3 §  Inledas stridshandlingar mot svenskt territorium och kunna förbindelserna med riksstyrelsen icke upprätthållas, må under förutsättningar i övrigt, som Konungen bestämmer, civilbefälhavare eller länsstyrelse förordna om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd. Sådant förordnande tillkännagives genom beredskapslarm.

4 §  Om åtgärder, som skola vidtagas under beredskapstillstånd, och om de föreskrifter i övrigt, som erfordras för tillämpning av denna lag, förordnar Konungen.

Ändringar

Lag (1960:513) om beredskapstillstånd

Ändring, SFS 1960:514

    Omfattning
    ikrafttr.

Ändring, SFS 1992:1403

    Omfattning
    upph.