Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1960-09-30
Ändring införd
SFS 1960:554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 20 september 1960 träffats överenskommelse -- i svensk text av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar -- att den mellan nämnda länder gällande överenskommelsen den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen mellan länderna skall utvidgas att omfatta jämväl Färöarna, funnit gott förordna, att överenskommelsen den 20 september 1960 skall för Sveriges del lända till efterrättelse.

Bilaga

Protokoll angående ändring av artikel 6 i den mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelsen den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge
Sedan Danmarks regering föreslagit, att den mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelsen den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen mellan de fyra länderna skall utvidgas att omfatta jämväl Färöarna, har mellan Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges regeringar överenskommelse träffats om sagda utvidgning.
Överenskommelsen träder i kraft den 1 december 1960.
Till bekräftelse härav ha de befullmäktigade ombuden undertecknat detta protokoll och försett det med sina sigill.
Som skedde i Stockholm den 20 september 1960 i ett exemplar på svenska, danska, finska och norska språken, vilket skall förvaras i svenska utrikesdepartementets arkiv.
ANTHON VESTBIRK (L. S.) JENS SCHIVE (L. S.)P. K. TARJANNE (L. S.) ÖSTEN UNDÉN (L. S.)

Ändringar

Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna