Upphävd författning

Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Ändring införd
SFS 1960:668
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hamra nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar;

[S4]att fiska utan särskilt tillstånd;

[S5]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur, då det ej sker till försvar mot angrepp på person eller egendom, så ock att från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S6]att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling eller beta kretur;

[S7]att medföra hund;

[S8]att nyttja motordrivet fordon. Kungörelse (1968:670).

3 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:670).

Ändringar

Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark

Förarbeten
Prop. 1909:125

Ändring, SFS 1968:670

    Omfattning
    ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.