Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1961-06-02
Ändring införd
SFS 1961:291
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige och Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag -- av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar-- har Kungl. Maj:t, med stöd av riksdagens bemyndigande, funnit gott förordna, att överenskommelsen skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 25 juni 1961.
Överenskommelse mellan Sverige och Norge angående tullättnader m.m. vid flottning i svensk-- norska vattendragOverenskomst mellom Norge og Sverige om toll-lettelser m.v. ved flötning i norsk/svenske vassdrag
Kungl. svenska regeringen och kungl. norska regeringen hava träffat följande överenskommelse angående tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag.Den norske og den svenske regjering har truffet fölgende overenskomst om toll-lettelser m.v. ved flötning i norsk/svenske vassdrag.
Artikel 1Artikkel 1
Maskiner, redskap och verktyg samt annan materiel, avsedda för flottningsverksamheten eller för flottgodsets omhändertagande efter flottningen, ävensom livsförnödenheter för flottningsmanskapet må föras från den ena staten till den andra utan tull eller annan in- eller utförselavgift och utan hinder av andra import- och exportförbud än sådana, som stadgats med hänsyn till allmän hälsovård eller säkerhet eller till förekommande av djur- eller växtsjukdom. Vid överförande som nu sagts skola tillämpas de föreskrifter om anmälan och kontroll, som meddelas av de båda staternas tullmyndigheter.Maskiner, redskap, verktöy og annet materiell bestemt til bruk ved flötningen eller ved ivaretakelsen av flötningsvirket etter flötningen, samt proviant for flötningsmannskapene, kan föres fra det ene land til det andre uten erleggelse av toll eller andre inn- eller utförselsavgifter og uten hinder av andre eksportog importforbud enn de som er fastsatt av helsemessige og sikkerhetsmessige grunner eller tjener til beskyttelse mot dyreog plantesykdommer. Ved overföring av varer som er nevnt her skal tillempes de forskrifter for angivelse og kontroll som blir fastsatt av begge staters tollmyndigheter.
Artikel 2Artikkel 2
Det åligger myndigheterna i vardera staten att tillåta dem som ansvara för, leda eller deltaga i flottningsarbetet att i och för flottningen överskrida gränsen, varhelst detta för flottningsarbetet är lämpligt, ävensom att lämna dem största möjliga lättnad med avseende å legitimation samt beträffande tid, varunder gränsen må överskridas och och vistelse ske inom staten.Det påligger myndighetene i hvert land å tillate den som er ansvarlig for, leder av eller deltar i flötningsarbeidet, å overskride grensen hvor dette passer best for flötningen under og i forbindelse med flötningsarbeidet. Det skal i störst mulig utstrekning gis lettelser med hensyn til legitimasjon og tidsrom i hvilke grensen kan overskrides og opphold i landet kan skje.
Artikel 3Artikkel 3
Överenskommelsen skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skola utväxlas i Oslo snarast möjligt.Overenskomsten skal ratifiseres og ratifikasjonsdokumentene skal utveksles i Oslo snarest mulig.
Överenskommelsen träder i kraft en månad efter det ratifikationsinstrumenten utväxlats och förbliver gällande intill dess två år förflutit från den dag någondera staten uppsagt densamma.Overenskomsten trer i kraft en måned etter at ratifikasjonsdokumentene er utvekslet. Hver av statene kan si opp overenskomsten med en frist av to år.

Ändringar

Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag