Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961:337
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Kungl. Maj:t vill, med stöd av 39 och 42 §§vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340), utfärda föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar.
Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna och polismyndigheterna. Den är även tillgänglig i bokhandeln.
Kungl. Maj:t förordnar, att dessa föreskrifter och anvisningar skola tillämpas från och med den 1 juli 1961, då de den 25 november 1955 fastställda och den 9 november 1956 kompletterade föreskrifterna och anvisningarna rörande tillämpningen av vapenförordningen skola upphöra att gälla.
Avskrifter av - - - och efterrättelse.

Ändringar

Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen