Upphävd författning

Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-03-23
Ändring införd
SFS 1961:62
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
På därom av fullmäktige i riksgäldskontoret gjord framställning har Kungl. Maj:t, samtidigt som Kungl. Maj:t fastställt av fullmäktige fattade beslut rörande utfärdande av obligationer till dels svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959, dels svenska statens 4 1/2 % obligationslån av den 15 november 1959, dels svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 12 april 1960, dels svenska statens 5 1/4 % obligationslån av den 27 juni 1960, dels ock 1960 års premieobligationslån, meddelat Sin garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av till nämnda lån hörande obligationer å sammanlagt nominellt enmiljard åttahundrasjuttioåttamiljoner trehundrasjuttiotusen kronor.

Ändringar

Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.