Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:95) om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-07-28
Ändring införd
SFS 1961:95
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1961:95) om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Ändring, SFS 1968:769

  Omfattning
  upph. såvitt angår förhållandet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Förordning (1987:1045) om upphävande av vissa författningar om tillämpning av ett äldre dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:85
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01