Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1962-02-01
Ändring införd
SFS 1962:22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 28 maj 1959 ratificerat en i Haag den 23 november 1957 avslutad internationell överenskommelse angående flyktingar, som äro sjömän, uppdragit åt statens utlänningskommission att utfärda resedokument, varom förmäles i kungörelsen (1955:29) för sådana flyktingar, som äro sjömän och som förvärvat i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen angiven anknytning till Sverige. Vad i nämnda kungörelse är stadgat om utfärdande av resedokument och om förlängning av giltighetstiden för sådant skall äga tillämpning även i fråga om resedokument för flykting, som är sjöman, varvid emellertid jämväl bestämmelserna i förenämnda överenskommelser skola iakttagas. Utlänningskommissionen äger utfärda erforderliga föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän

Förarbeten
Prop. 1959:96

Ändring, SFS 1989:547

    Omfattning
    upph.