Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter

Version: 1962:330

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-06
Ändring införd
SFS 1962:330
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det åligger kommun att till statistiska centralbyrån avlämna dels sammandrag för nästföregående kalenderår av kommunens räkenskaper i vad de avse kommunala ändamål, dels ock, efter anmaning, sådana uppgifter av ekonomisk natur som erfordras för samhällsekonomisk analys.

[S2]Med kommun avses i denna kungörelse landskommun, köping, stad, municipalsamhälle, landstingskommun, församling, pastorat och annan kyrklig samfällighet. Med kommun jämställes kommunalförbund, bildat enligt lagen den 31 maj 1957 om kommunalförbund eller i annan form organiserad kommunal sammanslutning.

2 §  Sammandrag och övriga uppgifter skola avfattas på blanketter, till vilka statistiska centrlabyrån efter hörande av vederbörande kommunala intresseorganisationer fastställer formulär.

[S2]Blanketterna skola tillhandahållas kommunerna av statistiska centralbyrån.

3 §  Sammandrag skall avlämnas till statistiska centralbyrån före den 15 april, dock att sammandrag för landstingskommun eller stad, som icke tillhör landstingskommun, må avlämnas senast den 31 maj.

[S2]Övriga uppgifter skola avlämnas inom tid som centralbyrån bestämmer.

4 §  Ändrar kommunal myndighet räkenskaper, för vilka sammandrag avlämnats, skola därav betingade ändringar i sammandraget ofördröjligen anmälas till statistiska centralbyrån.

Ändringar

Kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter

Ändring, SFS 1992:889

    Omfattning
    upph.