Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962:502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Ändring, SFS 1987:1045

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
    Omfattning
    upph.