Inaktuell version

Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;

Version: 2003:906

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1962-09-21
Ändring införd
SFS 1962 i lydelse enligt SFS 2003:906
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med avseende å verkställighet jämlikt lagen den 21 september 1962 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, ävensom redovisning av influtet belopp, funnit gott förordna som följer.

Framställning direkt hos kronofogdemyndighet

1 §  När en framställning om verkställighet görs direkt av sökanden enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall kronofogdemyndigheten skyndsamt vidta alla åtgärder som krävs för indrivningen och som det inte finns något lagligt hinder mot. Anser kronofogdemyndigheten att det behövs bevis om att dom, beslut eller förbindelse som åberopas uppfyller de villkor för verkställighet som anges i 1 § andra stycket i lagen, skall den, i enlighet med 3 § i lagen, begära sådant bevis hos den berörda myndigheten i den stat där handlingen tillkom. Förordning (2002:90).

2 §  Belopp, som influtit vid indrivningen, skall, om det ej lyftes hos kronofogdemyndigheten, med posten översändas till sökanden eller till annan, som denne bestämmer. Förordning (1983:874).

3 §  När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till sökanden. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket. Förordning (1983:874).

Framställning genom utländsk myndighet

4 §  Behöriga att översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket i lagen är

[S2]i Danmark: behörig statsamt (i Köpenhamn Overpræsidiet) eller, om det är ovisst vilken statsamt som är behörig, Justitieministeriet,

[S3]i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,

[S4]i Island: Justitieministeriet, samt

[S5]i Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

[S6]Framställning som mottas av Skatteverket skall genast överlämnas till behörig kronofogdemyndighet. Förordning (2003:906).

5 §  Vad som sägs i 1 § gäller även när framställning sker genom en utländsk myndighet. Förordning (2002:90).

6 §  Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av Skatteverket. Förordning (2003:905).

7 § Har upphävts genom förordning (1975:810).

8 §  När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är till fullo indrivits, skall kronofogdemyndigheten återställa handlingarna med besked härom till den utländska myndigheten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för verkställighet här i riket. Förordning (1983:874).

9 §  Har den utländska myndigheten hemställt, att meddelande i ärendet måtte sändas direkt till den underhållsberättigade eller annan, bör denna begäran efterkommas. Då ärendet avslutats, böra i dylikt fall handlingarna översändas till den som myndigheten sålunda angivit, om ej annat begärts.

Ändringar

Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Ändring, SFS 1975:810

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 6 §

Förordning (1978:864) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1983:874) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 1 §, 1-5, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1990:972) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-12-01

Förordning (1992:245) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-06-01

Förordning (1992:1038) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (2000:392) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:90) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2003:906) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:752) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2006-07-01