Upphävd författning

Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Åtnjuter pensionsberättigad bostad eller annan förmån mot ersättning, som avsevärt understiger det värde, vartill förmånen sålunda bör uppskattas, skall skillnaden mellan nämnda värde och den betingade ersättningen anses såsom naturaförmån och räknas såsom inkomst.
De ytterligare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av denna kungörelse, meddelas av riksförsäkringsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1963, då Kungl. brev till pensionsstyrelsen den 18 juli 1952 (nr 607) med angående fastställande av regler för uppskattning folkpensionering av naturaförmåner upphör att Maj:ts föreskrifter enligt lagen om gälla.
För den som vid utgången av år 1962 åtnjuter hustrutillägg, bostadstillägg eller änkepension må de nya sänkning av utgående belopp. kommunalt bestämmelserna ej föranleda

Förordning (1994:1189) om upphävande av kungörelsen (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
    Omfattning
    upph.