Upphävd författning

Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-12-14
Ändring införd
SFS 1962:676
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För städningspersonal, anställd enligt kollektivavtal, som upprättats i enlighet med mellan Statens avtalsnämnd och Statstjänarkartellen gällande s.k. ramavtal till kollektivavtal för städningspersonal (tidavtalet resp. prisavtalet), skall från och med den 1 januari 1963 i fråga om grupplivförsäkring gälla nedanstående överenskommelse mellan avtalsnämnden och kartellen.
Överenskommelse
mellan Statens avtalsnämnd och Statstjänarkartellen om grupplivförsäkring för städningspersonal anställd enligt kollektivavtal upprättat i enlighet med mellan parterna gällande s.k. ramavtal till kollektivavtal för städningspersonal (tidavtalet eller prisavtalet).
Parterna äro ense om att från och med den 1 januari 1963 grupplivförsäkring skall gälla inom ovan angivna avtalsområden. För grupplivförsäkringen skall i tillämpliga delar gälla det statens grupplivreglemente, som Kungl. Maj:t fastställt den 14 december 1962.
Vid beräkning av /k/ veckoarbetstid /-k/ i förekommande fall enligt grupplivreglementet skola motsvarande beräkningsregler tillämpas, som finnas angivna uti Statens avtalsnämnds cirkulär den 3 juni 1960 (SFS nr 404/1960) angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
Anteckning:
Parterna äro ense om att frågor rörande tolkningen och tillämpningen av reglementet icke skola handläggas enligt avtalens förhandlingsordning utan skola avgöras i den ordning reglementet föreskriver.

Ändringar

Statens avtalsnämnds Cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal

Ändring, SFS 1988:1159

    Omfattning
    upph.