Upphävd författning

Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1963-03-29
Ändring införd
SFS 1963:111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fartygsuttagningskommissionen har till uppgift att i enlighet med bestämmelserna i uttagningskungörelsen den 29 mars 1963 (nr 110) i fred verkställa förberedande urval (uttagning) av kommuner eller enskilda tillhöriga fartyg, vilka under krig eller krigsfara erfordras för krigsmakten ävensom för de civila ändamål, beträffande vilka Kungl. Maj:t föreskriver att uttagning skall äga rum.

[S2]Det åligger vidare fartygsuttagningskommissionen att, i den utsträckning som påkallas av sjöfartsstyrelsen och centrala civila transportkommittén i samråd, tillhandahålla dessa samt länsstyrelserna i kustlänen och i de län, som gränsa till Vänerns, Vätterns och Mälaren-Hjälmarens vattenområden, sådana uppgifter om det civila fartygsbeståndet som erfordras för beredskapsplanläggningen.

[S3]För fullgörandet av nämnda uppgifter skall kommissionen skaffa sig noggrann kännedom om beståndet av civila fartyg inom riket. Kungörelse (1969:64)

2 §  Fartygsuttagningskommissionen äger av myndigheter påkalla de upplysningar och det biträde som erfordras för dess verksamhet och som myndigheterna kunna lämna.

3 §  Fartygsuttagningskommissionen består av åtta ledamöter, vilka förordnas av Kungl. Maj:t för en tid av högst fyra år.

[S2]Till ledamöter utses:

[S3]två regementsofficerare, varav en skall ha lägst kommendörkaptens tjänstegrad, ävensom en befattningshavare vid mariningenjörkåren, samtliga efter förslag av överbefälhavaren;

[S4]en befattningshavare vid envar av sjöfartsverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, efter förslag av vederbörande myndighet;

[S5]en representant för transportnämnden, efter förslag av nämnden; samt

[S6]två representanter för sjöfartsnäringen.

[S7]Av de sistnämnda två ledamöterna bör den ene äga ingående kännedom om det större tonnaget och den andre äga dylik kännedom om det mindre tonnaget, däri inbegripna bogser- och fiskefartyg.

För envar av ledamöterna skall finnas en personlig suppleant, som utses enligt samma regler som ledamot. Kungörelse (1972:343)

4 §  Ordförande i fartygsuttagningskommissionen är den ledamot i kommissionen som Kungl. Maj:t utser därtill.

[S2]Vid förhinder för ordföranden fullgöras dennes åliggande, därest Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, av den ledamot kommissionen därtill utser.

[S3]Hos fartygsuttagningskommissionen skall finnas en av Kungl. Maj:t förordnad sekreterare.

5 §  Fartygsuttagningskommissionen sammanträder å tid och plats, som ordföranden bestämmer.

6 §  Fartygsuttagningskommissionens beslut fattas av kommissionen i plenum.

[S2]Kommunen är beslutför, då förutom den som utövar ordförandeskapet minst tre ledamöter äro närvarande. I handläggning av ärende, som berör viss myndighet eller visst civilt intresse, bör såvitt möjligt deltaga den ledamot i kommissionen som närmast kan anses representera ifrågavarande myndighet eller intresse.

[S3]Såsom kommissionens beslut gäller den mening varom de flesta förena sig, eller vid lika röstetal den mening som biträdes av den som utövar ordförandeskapet.

7 §  Ärende, som icke rör uttagning av fartyg eller framställning till Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement eller som eljest icke är av större vikt, må enligt kommissionens bestämmande avgöras av ordföranden i kommissionen eller av denne jämte en eller flera av kommissionens övriga ledamöter.

8 §  Ordföranden skall övervaka de löpande göromålen inom fartygsuttagningskommissionen och är närmast ansvarig för att kommissionens åligganden fullgöras.

9 §  Vid fartygsuttagningskommissionens sammanträden föres protokoll.

[S2]Om vid handläggning av ärende i kommissionen fattas beslut, som strider mot närvarande ledamots åsikt, åligger det denne att låta till protokollet anteckna sin skiljaktiga mening.

10 §  I skrivelse som fartygsuttagningskommissionen avlåter till Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement skall angivas, vilka ledamöter som deltagit i ärendets avgörande. Har i sådant ärende förekommit skiljaktig mening, skall denna angivnas i skrivelsen eller utdrag av protokoll, upptagande den skiljaktiga meningen, bifogas skrivelsen.

11 §  Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och sekreterare må företaga de tjänsteresor inom riket, som kommissionen finner påkallade av kommissionens ämbetsutövning, i den mån medel finnas tillgängliga härför.

12 §  Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och sekreterare samt av kommissionen anlitade sakkunniga åtnjuta ersättning av statsmedel enligt vad därom särskilt stadgas.

Ändringar

Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen

Ändring, SFS 1967:776

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1969:64

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1972:343

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1987:288

  Omfattning
  upph.