Upphävd författning

Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)

Version: 1994:166

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-11-16
Ändring införd
SFS 1964:722 i lydelse enligt SFS 1994:166
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1986:1053).
2 § har upphävts genom förordning (1985:475).
3 § har upphävts genom förordning (1985:475).
4 § har upphävts genom förordning (1985:475).

5 §  Kommun eller landstingskommun som enligt 5 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap har fått bistånd i form av personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (1977:418).

6 §  Berörda centrala myndigheter skall efter erforderligt samråd sinsemellan samt med överstyrelsen för civil beredskap, var och en för sitt verksamhets- område meddela allmänna råd för den planläggning och de andra förberedelser som kommuner och landstingskommuner skall vidta enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

[S2]Innan länsstyrelsen meddelar förordnande enligt 6 § lagen om kommunal beredskap, skall vederbörande centrala myndighet och överstyrelsen för civil beredskap höras. Förordning (1986:1053).

7 §  Beslut enligt 12 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap meddelas av länsstyrelsen. Förordning (1993:246).

8 § har upphävts genom förordning (1986:1053).

9 §  Socialstyrelsen skall redan i fred övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens samt det civila hälsoskyddets krigsorganisation och utfärda sådana föreskrifter som fordras för att denna skall få en samordnad inriktning i krig. Därvid har styrelsen att anskaffa materiel för den civila hälso- och sjukvårdsberedskapen samt svara för förvaring, vård och underhåll av denna materiel om inte annat bestämts.

[S2]Socialstyrelsen samordnar rikets förberedelser för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel i krig och biträder därvid överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsen skall även sörja för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom hälsoskyddet för tillgodoseende av krigsorganisationens behov.

[S3]Socialstyrelsen leder i krig centralt under regeringen den civila hälso- och sjukvården.

[S4]Socialstyrelsen får därvid med hänsyn till behovet inom en särskild del av riket eller inom en viss verksamhetsgren av den civila hälso- och sjukvården i krig besluta om utnyttjande av vårdplatser och förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt bestämma om de civila hälso- och sjukvårdsresursernas utnyttjande. Motsvarande befogenhet tillkommer inom varje civilområde civilbefälhavaren. Förordning (1986:1053).

10 §  Socialstyrelsen skall redan i fred efter samråd med Försvarsmakten, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap och Landstingsför- bundet utfärda föreskrifter om samarbete rörande totalförsvarets hälso- och sjukvård.

[S2]Socialstyrelsen och statens naturvårdsverk utövar var och en inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av hälsoskyddet i krig. Inom länet utövas ledningen av länsstyrelsen. Förordning (1994:166).

11 §  1 mom. Vid skärpt beredskap skall den civila hälso- och sjukvården

 1. begränsa intagningen på sjukhus till sådana fall som kräver skyndsam vård eller där behovet av sjukhusvård beräknas bli kortvarigt,
 2. låta göra byggnadsarbeten och installationer i de lokaler som skall tas i bruk vid krig, och
 3. i övrigt vidta förberedelser för att underlätta en fullständig övergång till krigsorganisation.

[S2]Vid högsta beredskap skall den civila hälso- och sjukvården

 1. övergå till krigsorganisation, och
 2. skriva ut patienter i största möjliga utsträckning. Förordning (1993:246).

[S3]2 mom. Efter bemyndigande av regeringen, får Socialstyrelsen vid skärpt beredskap, efter hörande av Försvarsmakten och Statens räddningsverk, besluta att verksamheten inom den civila hälso- och sjukvården samt hälso- skyddet helt eller delvis skall krigsorganiseras. Förordning (1994:166).

Ändringar

Kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

Ändring, SFS 1968:521

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§

Ändring, SFS 1971:379

  Omfattning
  ändr. 1-5 §§

Förordning (1977:418) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 2, 5-7 §§

Förordning (1981:643) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; nya 9-11 §§

Förordning (1981:889) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:633) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 9-11 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:475) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  upph. 2-4 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning(1986:1053) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  upph. 1, 8 §§; ändr. 6, 9, 10 §§, 11 § 2 mom
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1993:246) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:166) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)

  Omfattning
  ändr. 10 §, 11 § 2 mom
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:128

  Omfattning
  upph.