Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-05-14
Ändring införd
SFS 1965:110
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att tilläggsprotokollen till ettvart av följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Danmark den 1 april 1965, nämligen
  1. 1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande;
  2. 2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.
Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Danmark, skall ha samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga folkpensionsavgift enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 398) om finansiering av folkpensioneringen. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1967.

Ändringar

Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet