Upphävd författning

Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-02-11
Ändring införd
SFS 1965:21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De bestämmelser om befrielse från kontroll- och särskild kopplingsbesiktning som meddelats poststyrelsen enligt 1 c) och 2 i Kungl. Maj:ts brev den 16 mars 1962 (nr 111) angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar skola upphöra att gälla.
Fråga om godkännande enligt 4 § dispensbusskungörelsen denna dag (nr 20) av fordon, som omfattas av bestämmelserna i 1 b) nyssnämnda brev, prövas, såvitt avser beställningstrafik, av länsstyrelsen i det län där stationsorten är belägen och i annat fall av länsstyrelsen i det län där fordonet är eller avses bli registrerat.

Ändringar

Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.

Ändring, SFS 1997:97

    Omfattning
    upph.