Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
SFS 1965:273
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 18 december 1964 ratificerat Förenta Nationernas konvention den 28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning, uppdragit åt statens utlänningskommission att i fall som avses i artikel 28 av konventionen utfärda särskild legitimationshandling för utrikes resa (resedokument). Förlängning av giltighetstiden för resedokument må beviljas av kommissionen eller, efter dess bemyndigande, av vederbörande tjänsteman vid svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat eller av olönad svensk konsul som ministern för utrikes ärendena förklarat behörig att meddela visering. Bestämmelserna i nämnda konvention skola iakttagas, när resedokument utfärdas eller dess giltighetstid förlänges. Utlänningskommissionen utfärdar de föreskrifter som behövas för tillämpning av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer

Ändring, SFS 1989:547

    Omfattning
    upph.