Upphävd författning

Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1965-01-29
Ändring införd
SFS 1965:38
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Sedan Sverige och Amerikas Förenta Stater den 22 oktober 1963 slutit tilläggsavtal till avtalet den 23 mars 1939 mellan samma stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra har Kungl. Maj:t -- med stöd av 72 § 3 mom. september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. statlig förmögenhetsskatt -- funnit gott skatter, kommunalskattelagen den 28 den 26 juli 1947 (nr 576) om lagen samma dag (nr 577) om förordna som följer.
Avtalet den 23 mars 1939, vars genom tilläggsavtalet ändrade lydelse framgår av /k/ bilaga 1 /-k/ till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Vid tillämpningen av avtalet skola iakttagas den mellan behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna träffade överenskommelse och de anvisningar som äro fogade till kungörelsen såsom /k/ bilaga 2 /-k/ och /k/ 3 /-k/.
Även om enligt avtalet endast viss del av en i Sverige bosatt skattskyldigs inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, skall den skattskyldige likväl lämna alla de uppgifter till ledning taxeringen som han eljest varit skyldig att lämna. (Jämför ö.b. och 1974:859 ö.b.)för 1974:770

Ändringar

Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter

Förarbeten
Prop. 1964:22

Ändring, SFS 1972:545

    Omfattning
    ändr. 3 p anvisn. till art. VII (bil. 2)

Ändring, SFS 1994:1617

    Omfattning
    upph.