Upphävd författning

Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
SFS 1965:470
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01
Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att mynt- och justeringsverket bemyndigats utmynta omkring en miljon silvermynt med valören fem kronor till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 samt att detta jubileumsmynt, som är lagligt betalningsmedel enligt lagen den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt, kommer att utlämnas i allmänna rörelsen under år 1966.
Jubileumsmyntet har följande prägel.
/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG. Under bilden årtalet 1966 med myntdirektörens signatur till vänster och S:t Eriksmärket till höger. Omedelbart under bilden myntgravörens signatur. Innanför randen en streckad linje.
/k/ På myntets frånsida: /-k/ Texten TILL MINNE AV TVÅKAMMARRIKSDAGENS TILLKOMST 1866 inom en kvadratisk ram, årtalet 1866 omgivet av ornament. Under ramen 5 KR samt på vardera sidan om ramen en lagerkvist. Innanför randen en streckad linje.
/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.
/k/ Randen /-k/ försedd med en obruten och två brutna ingraverade våglinjer.

Ändringar

Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866

Lag (2021:343) om upphävande av kungörelsen (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866

Förarbeten
Rskr. 2020/21:272, Prop. 2020/21:127, Bet. 2020/21:FiU45
Omfattning
upph.