Upphävd författning

Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1965-09-15
Ändring införd
SFS 1965:510
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit gott kungöra, att sedlar på etthundra kronor av ny typ, godkänd av fullmäktige, komma att från riksbanken utlämnas i allmänna rörelsen från och med dag som fullmäktige bestämma.
Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.
/k/ Storlek: /-k/
Sedeln är 140 mm lång och 82 mm bred.
/k/ Tryck: /-k/
Sedelns /k/ framsida /-k/ upptager ytterst till vänster en talong, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Denna är i övrigt, frånsett ytterkanterna, försedd med tryck.
Upptill på sedeln äro tryckta orden SVERIGES RIKSBANK.
På högra delen av tryckytan finnes en bild av Konung Gustav II Adolf i profil med ansiktet vänt åt vänster; till höger om bilden är texten GUSTAV II ADOLF 1611-1632 lodrätt inplacerad.
På vänstra delen av tryckytan finnes en rosett i konstgravyr med valörsiffran 100. Omedelbart därunder är tryckt texten HINC ROBUR ET SECURITAS.
I övre och nedre högra hörnen av tryckytan är placerad valörsiffran 100. Omedelbart under kungabilden och rosetten i konstgravyr löper ett band med texten ETTHUNDRA KRONOR. Under detta band äro inplacerade bladornament och konstgravyrer, över vilka äro tryckta två namn i faksimile.
Tryckytan täckes i övrigt av vertikala våglinjer.
Upptill på talongen finnes en kostgraverad rosett, som i sitt mittparti innehåller valörsiffran 100. Nedtill på talongen äro sedelns tryckår och nummer angivna.
Trycket är i brunröd färg. Tryckytans våglinjer och rosetten samt konstgravyrerna och vänstra delen av bladornamenten under bandet äro dock i blå och grå färg. Tryckår och nummer äro i blå färg.
Sedelns /k/ baksida /-k/ upptager till höger en talong, på vilken upptill och nedtill är placerad valörsiffran 100. Ytan upptager i övrigt motiv avseende regalskeppet Wasa: till höger en lodrätt stående sköld innehållande lilla riksvapnet, i mitten regalskeppet sett från sidan med stäven vänd åt höger, däröver galjonsfiguren, som föreställer frampartiet av ett lejon, likaledes sedd från sidan och vänd åt höger samt till vänster ett manshuvud sett framifrån. Omedelbart till höger om vapenskölden är texten REGALSKEPPET WASA 1628 lodrätt inplacerad. Till vänster om den sålunda dekorerade ytan och nedtill på sedeln äro placerade konstgraverade ornament. Nedtill till vänster finnes valörsiffran 100.
Trycket är i blå, röd, brun och grå färg.
/k/ Papper: /-k/
Papperet är svagt blåtonat och i talongen försett med ett lodrätt band av vattenmärken föreställande Axel Oxenstierna i halvprofil med ansiktet vänt inåt sedelns mitt.
Genom framsidans konstgraverade rosett är i papperet inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd vilken framträder på sedeln som en rak mörk linje.

Ändringar

Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor

Förordning (2018:1171) om upphävande av kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor

Omfattning
upph.