Upphävd författning

Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1966-01-21
Ändring införd
SFS 1966:2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit gott kungöra, att sedlar på fem kronor av ny typ, godkänd av fullmäktige, komma att från riksbanken utlämnas i allmänna rörelsen från och med dag som fullmäktige bestämma.
Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.
/k/ Storlek: /-k/
Sedeln är 110 mm lång och 68 mm bred.
/k/ Tryck: /-k/
Sedelns /k/ framsida /-k/ upptager ytterst till vänster en talong, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Denna är i övrigt, frånsett ytterkanterna, försedd med tryck.
Upptill på sedeln äro tryckta orden SVERIGES RIKSBANK.
På högra delen av tryckytan finnes en bild av Gustav Vasa i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster; till höger om bilden är texten GUSTAV VASA 1523-1560 lodrätt inplacerad.
På vänstra delen av tryckytan finnes en rosett i konstgravyr, omfattande en vase belagd och dess högra övre hörn är placerad valörsiffran 5. Omedelbart under bilden av Gustav Vasa och rosetten i konstgravyr löper ett band med texten Fem KRONOR. Därunder äro tryckta två namn i faksimile på ornament i konstgravyr.med valörsiffran 5. I tryckytans båda nedre
Tryckytan täckes i övrigt av diagonala våglinjer.
Upptill på talongen finnes en konstgraverad rosett, som i sitt mittparti innehåller valörsiffran 5. Nedtill på talongen äro sedelns tryckår och nummer angivna.
Trycket är i violett färg. Våglinjer, rosetter och övriga ornament äro dock i grön och orange färg. Tryckår och nummer äro i röd färg.
Sedelns /k/ baksida /-k/ upptager till höger en talong, på vilken upptill och nedtill är placerad valörsiffran 5. Ytan upptager i övrigt i konstgravyr utförda, stiliserade bilder av till vänster en spelande tjäder och till höger en gran. Nedtill på den sålunda dekorerade ytan och upptill på sedeln äro placerade konstgraverade ornament. Nedtill till vänster finnes valörsiffran 5. Trycket är i blå och rödbrun färg.
/k/ Papper: /-k/
Papperet är gult och försett med vattenmärken bildande ett rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlag i rutorna.
I papperet äro inlagda oregelbundet spridda blå och röda fibrer.

Ändringar

Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

Förordning (2018:1172) om upphävande av kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

Omfattning
upph.