Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-03-04
Ändring införd
SFS 1966:71
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har mellan kronan och stad som innehar av kronan upplåten donationsjord träffats avtal om avveckling av donationsjordsförhållandet, skola medel som härröra från sådan jord och förvaltas av staden överföras till allmän eller särskild investeringsfond för staden, om annat icke bestämts i avtalet.

Ändringar

Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel

Förarbeten
Prop. 1964:157

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.