Upphävd författning

Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-14
Ändring införd
SFS 1967:123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  1. Statlig myndighet, som driver byggnads- eller anläggningsverksamhet i egen regi eller på entreprenad, skall i planeringen av verksamheten främja säsongutjämning på arbetsmarknaden. Behovet av byggnads- och anläggningsarbetare skall i detta syfte begränsas under april--oktober. Igångsättning av nya arbeten och fullföljande av redan pågående arbeten skall i den utsträckning så kan ske utan avsevärda olägenheter genomföras på sådant sätt att det genomsnittliga antalet byggnads- och anläggningsarbetare som sysselsättes i den ifrågavarande verksamheten under denna tid ej överstiger det genomsnittliga antalet byggnads- och anläggningsarbetare i sådan verksamhet under de närmast föregående månaderna november--mars.
Vid planeringen skall myndighet samråda med arbetsmarknadsstyrelsen angående den tid då byggnads- eller anläggningsarbete bör igångsättas med hänsyn till säsongutjämningen.
2. Myndighet, som driver byggnads- och anläggningsverksamhet i egen regi eller på entreprenad, skall för varje län lämna uppgift till statistiska centralbyrån om antalet byggnads- och anläggningsarbetare som sysselsättes i verksamheten den 15 varje månad. Uppgifterna skall inges före månadens utgång. Centralbyrån äger meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.
  1. Detta cirkulär träder i kraft dagen efter den, då cirkuläret enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i svensk författningssamling. Samtidigt skall dels cirkuläret den 9 mars 1962 (nr 65) angående planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte, m.m., dels cirkuläret den 4 mars 1966 (nr 46) om åtgärder i säsongutjämnande och konjunkturpolitiskt syfte upphöra att gälla. Kungörelse (1968:429).

Ändringar

Cirkulär (1967:123) till samtliga statsmyndigheter om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte

Ändring, SFS 1968:429

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1993:527

    Omfattning
    upph.