Cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1967-05-12
Ändring införd
SFS 1967:164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Antalet våldsbrott mot polisman under tjänsteutövning har under senare år ökat. Misshandel och annat våld av rå och hänsynslös art har förekommit. Denna utveckling är ägnad att väcka oro. Det är angeläget att samhället reagerar snabbt mot våldsbrott av detta slag. I enlighet härmed har riksåklagaren i cirkuär den 9 mars 1967 uppmanat de allmänna åklagarna att verka för att mål rörande våld mot polis handläggs med största möjliga skyndsamhet. Rikspolisstyrelsen har i skrivelse den 13 mars 1967 uppmanat länspolischeferna och polismästarna att verka för en skyndsam handläggning av ärenden, där polismän eller andra befattningshavare som satts att fullgöra skydds- eller bevakningstjänst utsatts för angrepp i tjänsteutövning.
Med anledning av en framställning av rikspolisstyrelsen vill Kungl. Maj:t anbefalla nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna att - även när detta ej följer av eljest gällande bestämmelser eller tillämpade grunder i fråga om förtursbehandling av vissa mål - eftersträva att brottmål rörande våld mot polisman och annan tjänsteman med skyddsfunktioner handlägges skyndsamt.

Ändringar

Cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.