Upphävd författning

Kungörelse (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:668
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försäkringsinspektionen fastställer det procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor.

[S2]Inspektionen lämnar omedelbart underrättelse om procenttalet till riksförsäkringsverket och till annan myndighet som har att utge tillägg samt offentliggör procenttalet på lämpligt sätt.

[S3]Finner inspektionen sådana omständigheter föreligga att tillämpning av 11 § nämnda lag kan komma i fråga, anmäler inspektonen detta med eget yttrande till Kungl. Maj:t.

2 §  Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

3 §  I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg inhämtar riksförsäkringsverket eller annan myndighet, som har att utge sådant tillägg, yttrande från trafikförsäkringsanstalternas nämnd, om överenskommelse ej kan nås med livräntetagaren.

4 §  Har annan myndighet än riksförsäkringsverket att utge tillägg, skall myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs.

Ändringar

Kungörelse (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

Ändring, SFS 2003:831

Omfattning
upph.