Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-03-03
Ändring införd
SFS 1967:68 i lydelse enligt SFS 1968:101
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Investeringsavgift utgår icke för
kommunalt eller enskilt beredskapsarbete för vilket statsbidrag utgår enligt arbetsmarknadskungörelsen den 3 juni 1966 (nr 368),
byggnadsarbete för vilket ersättning utgår enligt kungörelsen den 10 april 1964 (nr 99) om ersättning av statmedel för kostnader till följd av övergången till högertrafik,
byggnadsarbete som är föranlett av skada för vilken ersättning utgår enligt försäkringsavtal,
byggnadsarbete för vilket byggnadskostnaden icke överstiger 50 000 kronor eller, om arbetet utgör del av byggnadsföretag eller eljest har samband med annant byggnadsarbete, de3n sammanlagda byggndaskostnaden icke överstiger 50 000 kronor,
annat byggnadsarbete i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, om byggnadskostnaden icke uppgår till 5 000 000 kronor. Kungörelse (1968:101).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)

Ändring, SFS 1967:162

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1968:101

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därpå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och gäller byggnadsarbete som igångsatts den 5 april 1968 eller senare.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1968-04-23