Upphävd författning

Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-12-08
Ändring införd
SFS 1967:866
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad i lag eller annan författning föreskrives om medicinalstyrelsen eller medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd skall i stället avse socialstyrelsen.

Ändringar

Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen

Förarbeten
Prop. 1967:151

Lag (2011:1081) om upphävande av lagen (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen

Förarbeten
Rskr. 2011/12:13, Prop. 2010/11:142, Bet. 2011/12:SfU3
Omfattning
upph.