Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1967-12-08
Ändring införd
SFS 1967:895 i lydelse enligt SFS 1974:741
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Nämndeman äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om hus eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente.

2 §  Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa. Kungörelse (1974:741).

3 §  Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning utgår enligt reseklass B. Kungörelse (1974:741).

4 §  Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet om resekostnadsersättning och traktamente.

Ändringar

Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar

Ändring, SFS 1974:741

    Omfattning
    ändr. 2, 3 §§