Upphävd författning

Kungörelse (1968:128) om nya sedlar på tio kronor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-05-10
Ändring införd
SFS 1968:128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit gott kungöra, att med anledning av riksbankens 300-årsjubileum sedlar på tio kronor av ny typ, godkänd av fullmäktige, kommer att i begränsad upplaga från riksbanken utlämnas i allmänna rörelsen från och med dag som fullmäktige bestämmer.
Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.
/k/ Storlek /-k/
Sedeln är 120 mm lång och 68 mm bred.
/k/ Tryck /-k/
På sedelns /k/ framsida /-k/ finns ytterst till vänster en talong som omfattar ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Framsidan är, frånsett ytterkanterna, större delen av talongen och vissa mindre partier i mitten av sedeln, försedd med tryck.
På högra delen av tryckytan finns mot bakgrund av en bild av bankens första sigill "Svea" i sittande ställning med lilla riksvapnet. Hon stöder sin vänstra armbåge mot en kvadersten med symboler för de fyra riksstånden. På stenen ligger två korslagda ymnighetshorn och vid dess bas ett lejon. Under detta parti står "HINC SECVRITAS ET ROBVR".
På vänstra delen av tryckytan finns i konstgravyr en rosett omgiven av lagerkvistar och andra ornament. I rosettens mitt står valörsiffran 10. Under denna står tvärs över ornamenten och rosettens nedre del "KRONOR". Därunder är tvärs över de nedre ornamenten namnen Per Åsbrink och Erik Wärnberg tryckta i faksimil.
Upptill på sedeln finns konstgraverade ornament. Tvärs över dessa och den övre delen av sigillet finns texten SVERIGES RIKSBANK 1668-1968.
I sedelns övre vänstra och nedre högra hörn finns valörsiffran 10. Nedtill på talongen är sedelns tryckår och nummer angivna.
På sedelns högra sida är trycket huvudsakligen i blå färg. Ornamenten kring rosetten är i röd och grön färg samt violett färg i två nyanser. Rosetten och övriga ornament är i blå, grön, gul och röd färg. Tryckår är i grön och nummer i rödviolett färg.
På sedelns /k/ baksida /-k/ finns ytterst till höger en talong med valörsiffran 10 upptill och nedtill. Baksidan upptager i övrigt en bild av Gamla Bankohuset vid Järntorget i Stockholm. Under bilden finns texten ". . . skolandes thenne Sedel gälla i hwars hand then finnes, och af Banquen wid upwisandet betald warda."
Längs sedelns vänstra kortsida och nedre långsida finns konstgraverade ornament. I en konstgraverad rosett i sedelns övre vänstra hörn finns valörsiffran 10.
Torgbilden och texten därunder är i rödviolett färg. I övrigt är baksidan i blå och orange färg.
/k/ Papper /-k/
Papperet är svagt blåtonat ock i talongen försett med ett vattenmärke som sett från sedelns framsida återger Karl XI:s krönta namnchiffer.

Ändringar

Kungörelse (1968:128) om nya sedlar på tio kronor

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.