Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;

Version: 1968:477

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-09-13
Ändring införd
SFS 1968:477
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 9 § förordningen den 6 juni 1968 om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst, funnit gott förordna som följer.
Beslut om uppskov enligt förordningen den 6 juni 1968 om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst antecknas i liggare, som avses i 57 § 1 mom. andra punkten taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513).
Underrättelse om beslutet skall i förekommande fall sändas till länsstyrelsen i det län där fastighet, som förvärvats i stället för den med beslutet avsedda fastigheten, är belägen. Hos nämnda länsstyrelse skall göras anteckning motsvarande den som avses i föregående stycke.

Ändringar

Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst

Förordning (1991:1095) om upphävande av kungörelsen (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1991-07-01